Otis Ridge Ski Area

Otis Ridge Ski Area

Otis Ridge Ski Area

159 Monterey Rd
Otis, MA 01253
(413) 269-4444